صفحه اصلی>خازن>خازن متغیر

خازن متغیر

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن متغیر 0 تا 120 پیکو فاراد
1 تا 1039,933ریال
11 تا 5039,134ریال
51 تا 9937,936ریال
100+37,138ریال
خازن متغیر 0 تا 70 پیکو فاراد
1 تا 1026,954ریال
11 تا 5026,415ریال
51 تا 9925,606ریال
100+25,067ریال
خازن متغیر 0 تا 20 پیکو فاراد
1 تا 1018,811ریال
11 تا 5018,435ریال
51 تا 9917,870ریال
100+17,494ریال
خازن متغیر 0 تا 10 پیکو فاراد
1 تا 1017,272ریال
11 تا 5016,927ریال
51 تا 9916,408ریال
100+16,063ریال