صفحه اصلی>خازن>خازن متغیر

خازن متغیر

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن متغیر 0 تا 70 پیکو فاراد
1 تا 1080,474ریال
11 تا 5078,865ریال
51 تا 9976,450ریال
100+74,841ریال
خازن متغیر 0 تا 120 پیکو فاراد
1 تا 10129,481ریال
11 تا 50126,891ریال
51 تا 99123,007ریال
100+120,417ریال
خازن متغیر 0 تا 10 پیکو فاراد
1 تا 1036,601ریال
11 تا 5035,869ریال
51 تا 9934,771ریال
100+34,039ریال
خازن متغیر 0 تا 20 پیکو فاراد
1 تا 1059,284ریال
11 تا 5058,098ریال
51 تا 9956,320ریال
100+55,134ریال