کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1040,953ریال
11 تا 2040,134ریال
21 تا 4938,905ریال
50+38,086ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
فرکانس:
25 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1040,953ریال
11 تا 2040,134ریال
21 تا 4938,905ریال
50+38,086ریال
کریستال 20 مگاهرتز DIP
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,862ریال
11 تا 2028,285ریال
21 تا 4927,419ریال
50+26,842ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
فرکانس:
24 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,821ریال
11 تا 2027,265ریال
21 تا 4926,430ریال
50+25,874ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1023,801ریال
11 تا 2023,325ریال
21 تا 4922,611ریال
50+22,135ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.579545 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1030,681ریال
11 تا 2030,067ریال
21 تا 4929,147ریال
50+28,533ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,212ریال
11 تا 2027,648ریال
21 تا 4926,801ریال
50+26,237ریال
کریستال 8 مگاهرتز DIP
فرکانس:
8 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,652ریال
11 تا 2026,119ریال
21 تا 4925,319ریال
50+24,786ریال
کریستال 6 مگاهرتز DIP
فرکانس:
6 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1030,294ریال
11 تا 2029,688ریال
21 تا 4928,779ریال
50+28,173ریال
کریستال 8 مگاهرتز SMD
فرکانس:
8 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1036,402ریال
11 تا 2035,674ریال
21 تا 4934,582ریال
50+33,854ریال
1 2 5