صفحه اصلی>فیوز>فیوز شیشه ای

فیوز شیشه ای

دسته
1
جریان
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیوز شیشه ای 1 آمپر 5*20
جریان:
1 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,578ریال
11 تا 207,426ریال
21 تا 497,199ریال
50+7,048ریال
فیوز شیشه ای 4 آمپر 5*20
جریان:
4 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,578ریال
11 تا 207,426ریال
21 تا 497,199ریال
50+7,048ریال
فیوز شیشه ای 0.5 آمپر 5*20
جریان:
0.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,578ریال
11 تا 207,426ریال
21 تا 497,199ریال
50+7,048ریال
فیوز شیشه ای 1.5 آمپر 5*20
جریان:
1.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 104,973ریال
11 تا 204,874ریال
21 تا 494,724ریال
50+4,625ریال
فیوز شیشه ای 2 آمپر 5*20
جریان:
2 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,693ریال
11 تا 207,539ریال
21 تا 497,308ریال
50+7,154ریال
فیوز شیشه ای 3.15 آمپر 5*20
جریان:
3.15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,578ریال
11 تا 207,426ریال
21 تا 497,199ریال
50+7,048ریال
فیوز شیشه ای 0.3 آمپر 5*20
جریان:
0.3 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
فیوز شیشه ای 0.8 آمپر 5*20
جریان:
0.8 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
فیوز شیشه ای 10 آمپر 5*20
جریان:
10 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,693ریال
11 تا 207,539ریال
21 تا 497,308ریال
50+7,154ریال
فیوز شیشه ای 15 آمپر 5*20
جریان:
15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 107,344ریال
11 تا 207,197ریال
21 تا 496,977ریال
50+6,830ریال
1 2