آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1056,100ریال
11 تا 5054,978ریال
51 تا 9953,295ریال
100+52,173ریال
رگولاتور HT7533-2 پکیج SOT-89
1 تا 1059,551ریال
11 تا 5058,360ریال
51 تا 9956,573ریال
100+55,382ریال
رگولاتور LM317T پکیج TO-220
1 تا 1061,353ریال
11 تا 5060,126ریال
51 تا 9958,285ریال
100+57,058ریال
رگولاتور L78L05ACUTR پکیج SOT-89
1 تا 1012,572ریال
11 تا 5012,321ریال
51 تا 9911,943ریال
100+11,692ریال
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1027,902ریال
11 تا 5027,344ریال
51 تا 9926,507ریال
100+25,949ریال
رگولاتور WS78L08ACZ پکیج TO-92
1 تا 108,386ریال
11 تا 508,218ریال
51 تا 997,967ریال
100+7,799ریال
رگولاتور LM2576HVT-ADJ پکیج TO-220
1 تا 10217,503ریال
11 تا 50213,153ریال
51 تا 99206,628ریال
100+202,278ریال
آی سی 74HC595D پکیج SOP-16
1 تا 1060,002ریال
11 تا 5058,802ریال
51 تا 9957,002ریال
100+55,802ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1056,254ریال
11 تا 5055,129ریال
51 تا 9953,441ریال
100+52,316ریال
رگولاتور AMS1117-3.3 پکیج SOT-223
1 تا 1020,252ریال
11 تا 5019,847ریال
51 تا 9919,239ریال
100+18,834ریال
1 2 19