آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
رگولاتور LM2576HVT-ADJ پکیج TO-220
1 تا 10340,604ریال
11 تا 50333,792ریال
51 تا 99323,574ریال
100+316,762ریال
رگولاتور HT7550-2 پکیج SOT-89
1 تا 1055,773ریال
11 تا 5054,658ریال
51 تا 9952,984ریال
100+51,869ریال
آی سی 74HC595D پکیج SOP-16
1 تا 1058,242ریال
11 تا 5057,077ریال
51 تا 9955,330ریال
100+54,165ریال
رگولاتور AMS1117-3.3 پکیج SOT-223
1 تا 1014,824ریال
11 تا 5014,528ریال
51 تا 9914,083ریال
100+13,786ریال
رگولاتور AMS1117-1.8 پکیج SOT-223
1 تا 1021,323ریال
11 تا 5020,897ریال
51 تا 9920,257ریال
100+19,830ریال
رگولاتور AMS1117-5 پکیج SOT-223
1 تا 1015,211ریال
11 تا 5014,907ریال
51 تا 9914,450ریال
100+14,146ریال
رگولاتور L7815CV پکیج TO-220
1 تا 1077,223ریال
11 تا 5075,679ریال
51 تا 9973,362ریال
100+71,817ریال
رگولاتور L78M05CDT پکیج D-PAK
1 تا 1021,063ریال
11 تا 5020,642ریال
51 تا 9920,010ریال
100+19,589ریال
آی سی LM358N پکیج DIP-8
1 تا 1041,302ریال
11 تا 5040,476ریال
51 تا 9939,237ریال
100+38,411ریال
رگولاتور L7805CD2T پکیج D2-PAK
1 تا 1095,944ریال
11 تا 5094,025ریال
51 تا 9991,147ریال
100+89,228ریال
1 2 3 19