آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1039,912ریال
11 تا 5039,114ریال
51 تا 9937,916ریال
100+37,118ریال
رگولاتور HT7533-2 پکیج SOT-89
1 تا 1054,082ریال
11 تا 5053,000ریال
51 تا 9951,378ریال
100+50,296ریال
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1021,973ریال
11 تا 5021,534ریال
51 تا 9920,874ریال
100+20,435ریال
رگولاتور LM317T پکیج TO-220
1 تا 1073,453ریال
11 تا 5071,984ریال
51 تا 9969,780ریال
100+68,311ریال
رگولاتور L78L05ACUTR پکیج SOT-89
1 تا 1042,381ریال
11 تا 5041,533ریال
51 تا 9940,262ریال
100+39,414ریال
رگولاتور WS78L08ACZ پکیج TO-92
1 تا 1017,162ریال
11 تا 5016,819ریال
51 تا 9916,304ریال
100+15,961ریال
رگولاتور LM2576HVT-ADJ پکیج TO-220
1 تا 10340,604ریال
11 تا 50333,792ریال
51 تا 99323,574ریال
100+316,762ریال
رگولاتور L7809CV پکیج TO-220
1 تا 1084,244ریال
11 تا 5082,559ریال
51 تا 9980,032ریال
100+78,347ریال
آی سی LM324N پکیج DIP-14
1 تا 1044,073ریال
11 تا 5043,192ریال
51 تا 9941,869ریال
100+40,988ریال
آی سی 74HC595D پکیج SOP-16
1 تا 1058,242ریال
11 تا 5057,077ریال
51 تا 9955,330ریال
100+54,165ریال
1 2 19