آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1039,912ریال
11 تا 5039,114ریال
51 تا 9937,916ریال
100+37,118ریال
رگولاتور HT7533-2 پکیج SOT-89
1 تا 1054,082ریال
11 تا 5053,000ریال
51 تا 9951,378ریال
100+50,296ریال
رگولاتور L78L05ACUTR پکیج SOT-89
1 تا 1042,381ریال
11 تا 5041,533ریال
51 تا 9940,262ریال
100+39,414ریال
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1021,973ریال
11 تا 5021,534ریال
51 تا 9920,874ریال
100+20,435ریال
رگولاتور LM317T پکیج TO-220
1 تا 1073,453ریال
11 تا 5071,984ریال
51 تا 9969,780ریال
100+68,311ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1064,872ریال
11 تا 5063,575ریال
51 تا 9961,628ریال
100+60,331ریال
رگولاتور L7805CV پکیج TO-220
1 تا 1076,313ریال
11 تا 5074,787ریال
51 تا 9972,497ریال
100+70,971ریال
رگولاتور L7809CV پکیج TO-220
1 تا 1084,244ریال
11 تا 5082,559ریال
51 تا 9980,032ریال
100+78,347ریال
رگولاتور WS78L08ACZ پکیج TO-92
1 تا 1017,162ریال
11 تا 5016,819ریال
51 تا 9916,304ریال
100+15,961ریال
آی سی LM324N پکیج DIP-14
1 تا 1044,073ریال
11 تا 5043,192ریال
51 تا 9941,869ریال
100+40,988ریال
1 2 19