صفحه اصلی>آی سی>آی سی کاربردی

آی سی کاربردی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1042,403ریال
11 تا 5041,555ریال
51 تا 9940,283ریال
100+39,435ریال
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1025,921ریال
11 تا 5025,403ریال
51 تا 9924,625ریال
100+24,107ریال
آی سی 74HC595D پکیج SOP-16
1 تا 1091,681ریال
11 تا 5089,847ریال
51 تا 9987,097ریال
100+85,263ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1068,000ریال
11 تا 5066,640ریال
51 تا 9964,600ریال
100+63,240ریال
آی سی LM324N پکیج DIP-14
1 تا 1038,242ریال
11 تا 5037,477ریال
51 تا 9936,330ریال
100+35,565ریال
آی سی TL431ALP پکیج TO-92
1 تا 1012,882ریال
11 تا 5012,624ریال
51 تا 9912,238ریال
100+11,980ریال
آی سی SN74HC164N پکیج DIP-14
1 تا 10114,240ریال
11 تا 50111,955ریال
51 تا 99108,528ریال
100+106,243ریال
آی سی EL817S پکیج SMD-4
1 تا 1019,844ریال
11 تا 5019,447ریال
51 تا 9918,852ریال
100+18,455ریال
آی سی CD4066BE پکیج DIP-14
1 تا 10128,482ریال
11 تا 50125,912ریال
51 تا 99122,058ریال
100+119,488ریال
آی سی PT2399 پکیج DIP-16
1 تا 10324,802ریال
11 تا 50318,306ریال
51 تا 99308,562ریال
100+302,066ریال
1 2 10