ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5204,000ریال
6 تا 10199,920ریال
11 تا 19193,800ریال
20+189,720ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5123,097ریال
6 تا 10120,635ریال
11 تا 19116,942ریال
20+114,480ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5178,500ریال
6 تا 10174,930ریال
11 تا 19169,575ریال
20+166,005ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5201,004ریال
6 تا 10196,984ریال
11 تا 19190,954ریال
20+186,934ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5279,004ریال
6 تا 10273,424ریال
11 تا 19265,054ریال
20+259,474ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5376,504ریال
6 تا 10368,974ریال
11 تا 19357,679ریال
20+350,149ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5498,003ریال
6 تا 10488,043ریال
11 تا 19473,103ریال
20+463,143ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,503,501ریال
6 تا 102,453,431ریال
11 تا 192,378,326ریال
20+2,328,256ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,522,503ریال
6 تا 101,492,053ریال
11 تا 191,446,378ریال
20+1,415,928ریال
1 2 3