ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5143,642ریال
6 تا 10140,769ریال
11 تا 19136,460ریال
20+133,587ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 597,147ریال
6 تا 1095,204ریال
11 تا 1992,290ریال
20+90,347ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5123,097ریال
6 تا 10120,635ریال
11 تا 19116,942ریال
20+114,480ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5149,940ریال
6 تا 10146,941ریال
11 تا 19142,443ریال
20+139,444ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5177,663ریال
6 تا 10174,110ریال
11 تا 19168,780ریال
20+165,227ریال
ماژول HX711
1 تا 5194,043ریال
6 تا 10190,162ریال
11 تا 19184,341ریال
20+180,460ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5240,903ریال
6 تا 10236,085ریال
11 تا 19228,858ریال
20+224,040ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5298,533ریال
6 تا 10292,562ریال
11 تا 19283,606ریال
20+277,636ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 51,272,603ریال
6 تا 101,247,151ریال
11 تا 191,208,973ریال
20+1,183,521ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 5635,044ریال
6 تا 10622,343ریال
11 تا 19603,292ریال
20+590,591ریال
1 2 3