ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5193,703ریال
6 تا 10189,829ریال
11 تا 19184,018ریال
20+180,144ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5226,202ریال
6 تا 10221,678ریال
11 تا 19214,892ریال
20+210,368ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5235,302ریال
6 تا 10230,596ریال
11 تا 19223,537ریال
20+218,831ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5227,503ریال
6 تا 10222,953ریال
11 تا 19216,128ریال
20+211,578ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5373,805ریال
6 تا 10366,329ریال
11 تا 19355,115ریال
20+347,639ریال
ماژول HX711
1 تا 5261,303ریال
6 تا 10256,077ریال
11 تا 19248,238ریال
20+243,012ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5465,401ریال
6 تا 10456,093ریال
11 تا 19442,131ریال
20+432,823ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5590,202ریال
6 تا 10578,398ریال
11 تا 19560,692ریال
20+548,888ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,402,402ریال
6 تا 102,354,354ریال
11 تا 192,282,282ریال
20+2,234,234ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 5897,001ریال
6 تا 10879,061ریال
11 تا 19852,151ریال
20+834,211ریال
1 2 3