مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10982ریال
11 تا 100962ریال
101 تا 999933ریال
1000+913ریال
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10748ریال
11 تا 100733ریال
101 تا 999711ریال
1000+696ریال
مقاومت 100 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
2 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 107,731ریال
11 تا 1007,576ریال
101 تا 9997,344ریال
1000+7,190ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10748ریال
11 تا 100733ریال
101 تا 999711ریال
1000+696ریال
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 68 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
68 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 56 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
56 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10748ریال
11 تا 100733ریال
101 تا 999711ریال
1000+696ریال
مقاومت 10 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
2 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 108,917ریال
11 تا 1008,739ریال
101 تا 9998,471ریال
1000+8,293ریال
مقاومت 22 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
22 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10748ریال
11 تا 100733ریال
101 تا 999711ریال
1000+696ریال
مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
6.8 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10748ریال
11 تا 100733ریال
101 تا 999711ریال
1000+696ریال
1 2 9