مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
6.8 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10489ریال
11 تا 100479ریال
101 تا 999465ریال
1000+455ریال
مقاومت 22 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
22 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10336ریال
11 تا 100329ریال
101 تا 999319ریال
1000+312ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10540ریال
11 تا 100529ریال
101 تا 999513ریال
1000+502ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
39 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10362ریال
11 تا 100355ریال
101 تا 999344ریال
1000+337ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10340ریال
11 تا 100333ریال
101 تا 999323ریال
1000+316ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
39 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10791ریال
11 تا 100775ریال
101 تا 999751ریال
1000+736ریال
1 2 30