مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10608ریال
11 تا 100596ریال
101 تا 999578ریال
1000+565ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10625ریال
11 تا 100613ریال
101 تا 999594ریال
1000+581ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,178ریال
11 تا 1001,154ریال
101 تا 9991,119ریال
1000+1,096ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10493ریال
11 تا 100483ریال
101 تا 999468ریال
1000+458ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10659ریال
11 تا 100646ریال
101 تا 999626ریال
1000+613ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
120 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10995ریال
11 تا 100975ریال
101 تا 999945ریال
1000+925ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10714ریال
11 تا 100700ریال
101 تا 999678ریال
1000+664ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10740ریال
11 تا 100725ریال
101 تا 999703ریال
1000+688ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10536ریال
11 تا 100525ریال
101 تا 999509ریال
1000+498ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10536ریال
11 تا 100525ریال
101 تا 999509ریال
1000+498ریال
1 2 30