ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,272ریال
11 تا 1007,127ریال
101 تا 4996,908ریال
500+6,763ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 105,831ریال
11 تا 1005,714ریال
101 تا 4995,539ریال
500+5,423ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,460ریال
11 تا 1006,331ریال
101 تا 4996,137ریال
500+6,008ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,604ریال
11 تا 1007,452ریال
101 تا 4997,224ریال
500+7,072ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,625ریال
11 تا 1007,473ریال
101 تا 4997,244ریال
500+7,091ریال
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,460ریال
11 تا 1006,331ریال
101 تا 4996,137ریال
500+6,008ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,621ریال
11 تا 1003,549ریال
101 تا 4993,440ریال
500+3,368ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1011,441ریال
11 تا 10011,212ریال
101 تا 49910,869ریال
500+10,640ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 106,227ریال
11 تا 1006,102ریال
101 تا 4995,916ریال
500+5,791ریال
1 2 3