ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,639ریال
11 تا 1009,446ریال
101 تا 4999,157ریال
500+8,964ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,639ریال
11 تا 1009,446ریال
101 تا 4999,157ریال
500+8,964ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 106,375ریال
11 تا 1006,248ریال
101 تا 4996,056ریال
500+5,929ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,733ریال
11 تا 1009,538ریال
101 تا 4999,246ریال
500+9,052ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,733ریال
11 تا 1009,538ریال
101 تا 4999,246ریال
500+9,052ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,639ریال
11 تا 1009,446ریال
101 تا 4999,157ریال
500+8,964ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 106,533ریال
11 تا 1006,402ریال
101 تا 4996,206ریال
500+6,076ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1019,321ریال
11 تا 10018,935ریال
101 تا 49918,355ریال
500+17,969ریال
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,639ریال
11 تا 1009,446ریال
101 تا 4999,157ریال
500+8,964ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 109,639ریال
11 تا 1009,446ریال
101 تا 4999,157ریال
500+8,964ریال
1 2 3