وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,436ریال
11 تا 1005,327ریال
101 تا 4995,164ریال
500+5,055ریال
وریستور 390 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1041,034ریال
11 تا 10040,213ریال
101 تا 49938,982ریال
500+38,162ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1040,703ریال
11 تا 10039,889ریال
101 تا 49938,668ریال
500+37,854ریال
وریستور 470 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1040,154ریال
11 تا 10039,351ریال
101 تا 49938,146ریال
500+37,343ریال
وریستور 820 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
820 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1061,052ریال
11 تا 10059,831ریال
101 تا 49957,999ریال
500+56,778ریال
وریستور 680 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
680 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1053,682ریال
11 تا 10052,608ریال
101 تا 49950,998ریال
500+49,924ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1018,152ریال
11 تا 10017,789ریال
101 تا 49917,244ریال
500+16,881ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1020,133ریال
11 تا 10019,730ریال
101 تا 49919,126ریال
500+18,724ریال
وریستور 22 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
22 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,844ریال
11 تا 1005,727ریال
101 تا 4995,552ریال
500+5,435ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,360ریال
11 تا 1005,253ریال
101 تا 4995,092ریال
500+4,985ریال
1 2