سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
1 تا 10235,302ریال
11 تا 50230,596ریال
51 تا 99223,537ریال
100+218,831ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10235,302ریال
11 تا 50230,596ریال
51 تا 99223,537ریال
100+218,831ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10331,500ریال
11 تا 50324,870ریال
51 تا 99314,925ریال
100+308,295ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10250,903ریال
11 تا 50245,885ریال
51 تا 99238,358ریال
100+233,340ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,111,503ریال
6 تا 101,089,273ریال
11 تا 191,055,928ریال
20+1,033,698ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,004,904ریال
6 تا 10984,806ریال
11 تا 19954,659ریال
20+934,561ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10166,401ریال
11 تا 50163,073ریال
51 تا 99158,081ریال
100+154,753ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10265,200ریال
11 تا 50259,896ریال
51 تا 99251,940ریال
100+246,636ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1030,554ریال
11 تا 5029,943ریال
51 تا 9929,026ریال
100+28,415ریال
سنسور TS04
1 تا 10121,002ریال
11 تا 50118,582ریال
51 تا 99114,952ریال
100+112,532ریال
1 2