صفحه اصلی>سنسور>سنسور کاربردی

سنسور کاربردی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سنسور TCRT5000
1 تا 1029,814ریال
11 تا 5029,218ریال
51 تا 9928,323ریال
100+27,727ریال
سنسور TS04
1 تا 10121,002ریال
11 تا 50118,582ریال
51 تا 99114,952ریال
100+112,532ریال
سنسور CNY70
1 تا 1091,962ریال
11 تا 5090,123ریال
51 تا 9987,364ریال
100+85,525ریال
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 108,033ریال
11 تا 507,872ریال
51 تا 997,631ریال
100+7,471ریال
فتوسل 12 میلیمتر
1 تا 1062,701ریال
11 تا 5061,447ریال
51 تا 9959,566ریال
100+58,312ریال
سنسور D203B
1 تا 10103,951ریال
11 تا 50101,872ریال
51 تا 9998,753ریال
100+96,674ریال
سنسور TCS34725
1 تا 10617,100ریال
11 تا 50604,758ریال
51 تا 99586,245ریال
100+573,903ریال