صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور SS8050 پکیج SOT-23
1 تا 105,236ریال
11 تا 1005,131ریال
101 تا 4994,974ریال
500+4,869ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
1 تا 104,994ریال
11 تا 1004,894ریال
101 تا 4994,744ریال
500+4,644ریال
ترانزیستور BC817-40 پکیج SOT-23
1 تا 108,577ریال
11 تا 1008,405ریال
101 تا 4998,148ریال
500+7,977ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
1 تا 103,617ریال
11 تا 1003,545ریال
101 تا 4993,436ریال
500+3,364ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 105,028ریال
11 تا 1004,927ریال
101 تا 4994,777ریال
500+4,676ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
1 تا 105,440ریال
11 تا 1005,331ریال
101 تا 4995,168ریال
500+5,059ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
1 تا 102,113ریال
11 تا 1002,071ریال
101 تا 4992,007ریال
500+1,965ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
1 تا 105,844ریال
11 تا 1005,727ریال
101 تا 4995,552ریال
500+5,435ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
1 تا 106,065ریال
11 تا 1005,944ریال
101 تا 4995,762ریال
500+5,640ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
1 تا 105,746ریال
11 تا 1005,631ریال
101 تا 4995,459ریال
500+5,344ریال
1 2 6