توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 7 پایه وجود دارد.