توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 8 پایه وجود دارد.