توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 12 پایه وجود دارد.