توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 13 پایه وجود دارد.