توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 3 پایه وجود دارد.