توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 4 پایه وجود دارد.