توضیحات

این مقاومت آرایه ای، شامل 4 مقاومت 4.7 کیلو اهم است.