توضیحات

مقدار نامی این مقاومت 270 کیلو اهم می باشد. مقدار واقعی آن می تواند تا 5 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار نامی آن باشد. حداکثر توان قابل تحمل توسط این مقاومت 1/4 وات است. برای محاسبه توان مصرفی مقاومت، ولتاژ دو سر مقاومت را به توان 2 برسانید و بر مقدار مقاومت که در اینجا 270 کیلو اهم است تقسیم کنید.