توضیحات

پتانسیومتر 100 اهم خوابیده، یک مقاومت متغیر 3 پایه است که مقدار آن بین 0 اهم تا 100 اهم قابل تنظیم است. این پتانسیومتر به صورت خوابیده در مدار نصب می شود.