صفحه اصلی>خازن الکترولیتی DIP نوع 35 ولت

خازن الکترولیتی DIP نوع 35 ولت

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1013,651ریال
11 تا 10013,378ریال
101 تا 49912,968ریال
500+12,695ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1054,324ریال
11 تا 10053,238ریال
101 تا 49951,608ریال
500+50,521ریال
خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1019,304ریال
11 تا 10018,918ریال
101 تا 49918,339ریال
500+17,953ریال
خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1079,832ریال
11 تا 10078,235ریال
101 تا 49975,840ریال
500+74,244ریال
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1023,792ریال
11 تا 10023,316ریال
101 تا 49922,602ریال
500+22,127ریال
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 10183,303ریال
11 تا 100179,637ریال
101 تا 499174,138ریال
500+170,472ریال