توضیحات

در هر ردیف این باکس هدر 5 پایه وجود دارد.