تک سوئیچ

دسته
1
تعداد پایه
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X9.5
تعداد پایه:
4
1 تا 106,469ریال
11 تا 1006,340ریال
101 تا 4996,146ریال
500+6,016ریال
تک سوئیچ 2 پایه 6X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 105,415ریال
11 تا 1005,307ریال
101 تا 4995,144ریال
500+5,036ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X13
تعداد پایه:
4
1 تا 1015,700ریال
11 تا 10015,386ریال
101 تا 49914,915ریال
500+14,601ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5 نوع SMD
تعداد پایه:
2
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 4994,611ریال
500+4,514ریال
تک سوئیچ 2 پایه 3X6X5
تعداد پایه:
2
1 تا 105,015ریال
11 تا 1004,915ریال
101 تا 4994,764ریال
500+4,664ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X4.5 نوع SMD
تعداد پایه:
4
1 تا 105,300ریال
11 تا 1005,194ریال
101 تا 4995,035ریال
500+4,929ریال
تک سوئیچ 4 پایه 6X6X13.5
تعداد پایه:
4
1 تا 107,060ریال
11 تا 1006,919ریال
101 تا 4996,707ریال
500+6,566ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X15
تعداد پایه:
4
1 تا 1015,555ریال
11 تا 10015,244ریال
101 تا 49914,777ریال
500+14,466ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X8.5
تعداد پایه:
4
1 تا 1011,662ریال
11 تا 10011,429ریال
101 تا 49911,079ریال
500+10,846ریال
تک سوئیچ 4 پایه 12X12X18
تعداد پایه:
4
1 تا 1016,996ریال
11 تا 10016,656ریال
101 تا 49916,146ریال
500+15,806ریال
1 2