ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5136,026ریال
6 تا 10133,305ریال
11 تا 19129,225ریال
20+126,504ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 595,043ریال
6 تا 1093,142ریال
11 تا 1990,291ریال
20+88,390ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5123,097ریال
6 تا 10120,635ریال
11 تا 19116,942ریال
20+114,480ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5146,302ریال
6 تا 10143,376ریال
11 تا 19138,987ریال
20+136,061ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5189,202ریال
6 تا 10185,418ریال
11 تا 19179,742ریال
20+175,958ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5240,903ریال
6 تا 10236,085ریال
11 تا 19228,858ریال
20+224,040ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5298,533ریال
6 تا 10292,562ریال
11 تا 19283,606ریال
20+277,636ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 51,205,602ریال
6 تا 101,181,490ریال
11 تا 191,145,322ریال
20+1,121,210ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 5446,603ریال
6 تا 10437,671ریال
11 تا 19424,273ریال
20+415,341ریال
1 2 3