ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5136,026ریال
6 تا 10133,305ریال
11 تا 19129,225ریال
20+126,504ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5100,895ریال
6 تا 1098,877ریال
11 تا 1995,850ریال
20+93,832ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5147,624ریال
6 تا 10144,672ریال
11 تا 19140,243ریال
20+137,290ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5156,162ریال
6 تا 10153,039ریال
11 تا 19148,354ریال
20+145,231ریال
ماژول HX711
1 تا 5201,302ریال
6 تا 10197,276ریال
11 تا 19191,237ریال
20+187,211ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5257,423ریال
6 تا 10252,275ریال
11 تا 19244,552ریال
20+239,403ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5298,533ریال
6 تا 10292,562ریال
11 تا 19283,606ریال
20+277,636ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 51,176,082ریال
6 تا 101,152,560ریال
11 تا 191,117,278ریال
20+1,093,756ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 5494,101ریال
6 تا 10484,219ریال
11 تا 19469,396ریال
20+459,514ریال
ماژول ESP-12F
1 تا 5440,424ریال
6 تا 10431,616ریال
11 تا 19418,403ریال
20+409,594ریال
1 2 3