ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5212,802ریال
6 تا 10208,546ریال
11 تا 19202,162ریال
20+197,906ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5200,001ریال
6 تا 10196,001ریال
11 تا 19190,001ریال
20+186,001ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5195,203ریال
6 تا 10191,299ریال
11 تا 19185,443ریال
20+181,539ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5222,403ریال
6 تا 10217,955ریال
11 تا 19211,283ریال
20+206,835ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5308,801ریال
6 تا 10302,625ریال
11 تا 19293,361ریال
20+287,185ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5430,402ریال
6 تا 10421,794ریال
11 تا 19408,882ریال
20+400,274ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5596,802ریال
6 تا 10584,866ریال
11 تا 19566,962ریال
20+555,026ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 53,985,604ریال
6 تا 103,905,892ریال
11 تا 193,786,324ریال
20+3,706,612ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,494,402ریال
6 تا 101,464,514ریال
11 تا 191,419,682ریال
20+1,389,794ریال
1 2 3