ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5205,501ریال
6 تا 10201,391ریال
11 تا 19195,226ریال
20+191,116ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5172,504ریال
6 تا 10169,054ریال
11 تا 19163,879ریال
20+160,429ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5180,001ریال
6 تا 10176,401ریال
11 تا 19171,001ریال
20+167,401ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5202,504ریال
6 تا 10198,454ریال
11 تا 19192,379ریال
20+188,329ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5189,202ریال
6 تا 10185,418ریال
11 تا 19179,742ریال
20+175,958ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5385,501ریال
6 تا 10377,791ریال
11 تا 19366,226ریال
20+358,516ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5504,004ریال
6 تا 10493,924ریال
11 تا 19478,804ریال
20+468,724ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,530,501ریال
6 تا 102,479,891ریال
11 تا 192,403,976ریال
20+2,353,366ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,539,002ریال
6 تا 101,508,222ریال
11 تا 191,462,052ریال
20+1,431,272ریال
1 2 3