ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5206,402ریال
6 تا 10202,274ریال
11 تا 19196,082ریال
20+191,954ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5204,804ریال
6 تا 10200,708ریال
11 تا 19194,564ریال
20+190,468ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5184,004ریال
6 تا 10180,324ریال
11 تا 19174,804ریال
20+171,124ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5193,601ریال
6 تا 10189,729ریال
11 تا 19183,921ریال
20+180,049ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5283,203ریال
6 تا 10277,539ریال
11 تا 19269,043ریال
20+263,379ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5372,802ریال
6 تا 10365,346ریال
11 تا 19354,162ریال
20+346,706ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5481,602ریال
6 تا 10471,970ریال
11 تا 19457,522ریال
20+447,890ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 52,331,202ریال
6 تا 102,284,578ریال
11 تا 192,214,642ریال
20+2,168,018ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,577,600ریال
6 تا 101,546,048ریال
11 تا 191,498,720ریال
20+1,467,168ریال
1 2 3