ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5132,825ریال
6 تا 10130,169ریال
11 تا 19126,184ریال
20+123,527ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 588,611ریال
6 تا 1086,839ریال
11 تا 1984,180ریال
20+82,408ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5120,201ریال
6 تا 10117,797ریال
11 تا 19114,191ریال
20+111,787ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5137,689ریال
6 تا 10134,935ریال
11 تا 19130,805ریال
20+128,051ریال
ماژول HX711
1 تا 5176,351ریال
6 تا 10172,824ریال
11 تا 19167,533ریال
20+164,006ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5219,648ریال
6 تا 10215,255ریال
11 تا 19208,666ریال
20+204,273ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5284,533ریال
6 تا 10278,842ریال
11 تا 19270,306ریال
20+264,616ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 51,231,119ریال
6 تا 101,206,497ریال
11 تا 191,169,563ریال
20+1,144,941ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 5405,285ریال
6 تا 10397,179ریال
11 تا 19385,021ریال
20+376,915ریال
ماژول ESP-12F
1 تا 5419,167ریال
6 تا 10410,784ریال
11 تا 19398,209ریال
20+389,825ریال
1 2 3