ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5168,751ریال
6 تا 10165,376ریال
11 تا 19160,313ریال
20+156,938ریال
ماژول فرستنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5123,097ریال
6 تا 10120,635ریال
11 تا 19116,942ریال
20+114,480ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5151,203ریال
6 تا 10148,179ریال
11 تا 19143,643ریال
20+140,619ریال
ماژول گیرنده ASK با فرکانس 433 مگا هرتز
1 تا 5171,454ریال
6 تا 10168,025ریال
11 تا 19162,881ریال
20+159,452ریال
ماژول RXB22 با فرکانس 315 مگا هرتز
1 تا 5173,804ریال
6 تا 10170,328ریال
11 تا 19165,114ریال
20+161,638ریال
ماژول HX711
1 تا 5217,354ریال
6 تا 10213,007ریال
11 تا 19206,486ریال
20+202,139ریال
ماژول HC-SR501
1 تا 5302,401ریال
6 تا 10296,353ریال
11 تا 19287,281ریال
20+281,233ریال
ماژول DS18B20
1 تا 5298,533ریال
6 تا 10292,562ریال
11 تا 19283,606ریال
20+277,636ریال
برد ARDUINO NANO V3
1 تا 51,917,001ریال
6 تا 101,878,661ریال
11 تا 191,821,151ریال
20+1,782,811ریال
برد توسعه STM32F030F4P6
1 تا 51,530,901ریال
6 تا 101,500,283ریال
11 تا 191,454,356ریال
20+1,423,738ریال
1 2 3