مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10332ریال
11 تا 50325ریال
51 تا 99315ریال
100+309ریال
مقاومت 330 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
330 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10332ریال
11 تا 50325ریال
51 تا 99315ریال
100+309ریال
مقاومت 1.2 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.2 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10332ریال
11 تا 50325ریال
51 تا 99315ریال
100+309ریال
مقاومت 10 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10332ریال
11 تا 50325ریال
51 تا 99315ریال
100+309ریال
مقاومت 1 مگا اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10332ریال
11 تا 50325ریال
51 تا 99315ریال
100+309ریال
مقاومت 1 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10332ریال
11 تا 50325ریال
51 تا 99315ریال
100+309ریال
مقاومت 680 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
680 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10685ریال
11 تا 50671ریال
51 تا 99651ریال
100+637ریال
مقاومت 560 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
560 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10685ریال
11 تا 50671ریال
51 تا 99651ریال
100+637ریال
مقاومت 47 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
47 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10685ریال
11 تا 50671ریال
51 تا 99651ریال
100+637ریال
مقاومت 39 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
39 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10685ریال
11 تا 50671ریال
51 تا 99651ریال
100+637ریال
1 2 30