صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 102,155ریال
11 تا 1002,112ریال
101 تا 4992,047ریال
500+2,004ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
1 تا 102,108ریال
11 تا 1002,066ریال
101 تا 4992,003ریال
500+1,960ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
1 تا 102,142ریال
11 تا 1002,099ریال
101 تا 4992,035ریال
500+1,992ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
1 تا 102,712ریال
11 تا 1002,658ریال
101 تا 4992,576ریال
500+2,522ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
1 تا 1010,927ریال
11 تا 10010,708ریال
101 تا 49910,381ریال
500+10,162ریال
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
1 تا 102,750ریال
11 تا 1002,695ریال
101 تا 4992,613ریال
500+2,558ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
1 تا 102,584ریال
11 تا 1002,532ریال
101 تا 4992,455ریال
500+2,403ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
1 تا 102,661ریال
11 تا 1002,608ریال
101 تا 4992,528ریال
500+2,475ریال
ترانزیستور 2N5401 پکیج TO-92
1 تا 102,687ریال
11 تا 1002,633ریال
101 تا 4992,553ریال
500+2,499ریال
ترانزیستور 2N5551 پکیج TO-92
1 تا 102,687ریال
11 تا 1002,633ریال
101 تا 4992,553ریال
500+2,499ریال
1 2 6