صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور SS8050 پکیج SOT-23
1 تا 105,827ریال
11 تا 1005,710ریال
101 تا 4995,536ریال
500+5,419ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
1 تا 102,576ریال
11 تا 1002,524ریال
101 تا 4992,447ریال
500+2,396ریال
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
1 تا 104,658ریال
11 تا 1004,565ریال
101 تا 4994,425ریال
500+4,332ریال
ترانزیستور BC817-40 پکیج SOT-23
1 تا 105,776ریال
11 تا 1005,660ریال
101 تا 4995,487ریال
500+5,372ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
1 تا 104,773ریال
11 تا 1004,678ریال
101 تا 4994,534ریال
500+4,439ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 104,671ریال
11 تا 1004,578ریال
101 تا 4994,437ریال
500+4,344ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
1 تا 106,698ریال
11 تا 1006,564ریال
101 تا 4996,363ریال
500+6,229ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
1 تا 104,918ریال
11 تا 1004,820ریال
101 تا 4994,672ریال
500+4,574ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج SOT-23
1 تا 103,252ریال
11 تا 1003,187ریال
101 تا 4993,089ریال
500+3,024ریال
ترانزیستور 2N2222 پکیج TO-92
1 تا 105,904ریال
11 تا 1005,786ریال
101 تا 4995,609ریال
500+5,491ریال
1 2 6