صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 51,905ریال
6 تا 101,867ریال
11 تا 191,810ریال
20+1,772ریال
ترانزیستور 2N3904 پکیج TO-92
1 تا 51,822ریال
6 تا 101,786ریال
11 تا 191,731ریال
20+1,694ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
1 تا 59,857ریال
6 تا 109,660ریال
11 تا 199,364ریال
20+9,167ریال
ترانزیستور 2SD882 پکیج TO-126
1 تا 59,886ریال
6 تا 109,688ریال
11 تا 199,392ریال
20+9,194ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
1 تا 52,416ریال
6 تا 102,368ریال
11 تا 192,295ریال
20+2,247ریال
ترانزیستور 2N3055 پکیج TO-3
1 تا 595,633ریال
6 تا 1093,720ریال
11 تا 1990,851ریال
20+88,939ریال
ترانزیستور BC547B پکیج TO-92
1 تا 52,225ریال
6 تا 102,181ریال
11 تا 192,114ریال
20+2,069ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
1 تا 5189,021ریال
6 تا 10185,241ریال
11 تا 19179,570ریال
20+175,790ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
1 تا 591,346ریال
6 تا 1089,519ریال
11 تا 1986,779ریال
20+84,952ریال
ترانزیستور BCX53-16 پکیج SOT-89
1 تا 512,359ریال
6 تا 1012,112ریال
11 تا 1911,741ریال
20+11,494ریال
1 2 6