صفحه اصلی>ترانزیستور

ترانزیستور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور 2SC945-P پکیج TO-92
1 تا 102,997ریال
11 تا 1002,937ریال
101 تا 4992,847ریال
500+2,787ریال
ترانزیستور 2SC1815 پکیج TO-92
1 تا 103,392ریال
11 تا 1003,324ریال
101 تا 4993,222ریال
500+3,155ریال
ترانزیستور SS8050 پکیج TO-92
1 تا 104,076ریال
11 تا 1003,994ریال
101 تا 4993,872ریال
500+3,791ریال
ترانزیستور BC548B پکیج TO-92
1 تا 104,076ریال
11 تا 1003,994ریال
101 تا 4993,872ریال
500+3,791ریال
ترانزیستور BC337-40 پکیج TO-92
1 تا 104,386ریال
11 تا 1004,298ریال
101 تا 4994,167ریال
500+4,079ریال
ترانزیستور 2SA733 پکیج TO-92
1 تا 102,482ریال
11 تا 1002,432ریال
101 تا 4992,358ریال
500+2,308ریال
ترانزیستور BD139 پکیج TO-126
1 تا 1010,978ریال
11 تا 10010,758ریال
101 تا 49910,429ریال
500+10,210ریال
ترانزیستور C945 پکیج SOT-23
1 تا 102,423ریال
11 تا 1002,375ریال
101 تا 4992,302ریال
500+2,253ریال
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
1 تا 104,565ریال
11 تا 1004,474ریال
101 تا 4994,337ریال
500+4,245ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
1 تا 1016,244ریال
11 تا 10015,919ریال
101 تا 49915,432ریال
500+15,107ریال
1 2 6