صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,904ریال
11 تا 10015,586ریال
101 تا 49915,109ریال
500+14,791ریال
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,300ریال
11 تا 10014,994ریال
101 تا 49914,535ریال
500+14,229ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 4993,953ریال
500+3,870ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,904ریال
11 تا 10015,586ریال
101 تا 49915,109ریال
500+14,791ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,300ریال
11 تا 10014,994ریال
101 تا 49914,535ریال
500+14,229ریال
پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,904ریال
11 تا 10015,586ریال
101 تا 49915,109ریال
500+14,791ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,300ریال
11 تا 10014,994ریال
101 تا 49914,535ریال
500+14,229ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,453ریال
11 تا 10015,144ریال
101 تا 49914,680ریال
500+14,371ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,300ریال
11 تا 10014,994ریال
101 تا 49914,535ریال
500+14,229ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,300ریال
11 تا 10014,994ریال
101 تا 49914,535ریال
500+14,229ریال
1 2