صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,220ریال
11 تا 10014,916ریال
101 تا 49914,459ریال
500+14,155ریال
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,220ریال
11 تا 10014,916ریال
101 تا 49914,459ریال
500+14,155ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 4993,953ریال
500+3,870ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,700ریال
11 تا 10015,386ریال
101 تا 49914,915ریال
500+14,601ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1014,161ریال
11 تا 10013,878ریال
101 تا 49913,453ریال
500+13,170ریال
پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,700ریال
11 تا 10015,386ریال
101 تا 49914,915ریال
500+14,601ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,874ریال
11 تا 10015,557ریال
101 تا 49915,080ریال
500+14,763ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,220ریال
11 تا 10014,916ریال
101 تا 49914,459ریال
500+14,155ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1014,353ریال
11 تا 10014,066ریال
101 تا 49913,635ریال
500+13,348ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1015,220ریال
11 تا 10014,916ریال
101 تا 49914,459ریال
500+14,155ریال
1 2