صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 49911,714ریال
500+11,467ریال
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 49911,714ریال
500+11,467ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 49911,714ریال
500+11,467ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 49911,714ریال
500+11,467ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 4993,953ریال
500+3,870ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1010,625ریال
11 تا 10010,413ریال
101 تا 49910,094ریال
500+9,881ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1011,475ریال
11 تا 10011,246ریال
101 تا 49910,901ریال
500+10,672ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1011,654ریال
11 تا 10011,421ریال
101 تا 49911,071ریال
500+10,838ریال
پتانسیومتر 1 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 49911,714ریال
500+11,467ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,330ریال
11 تا 10012,083ریال
101 تا 49911,714ریال
500+11,467ریال
1 2