صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,189ریال
11 تا 1009,005ریال
101 تا 4998,730ریال
500+8,546ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 4993,953ریال
500+3,870ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,911ریال
11 تا 1009,713ریال
101 تا 4999,415ریال
500+9,217ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1010,264ریال
11 تا 10010,059ریال
101 تا 4999,751ریال
500+9,546ریال
پتانسیومتر 1 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 109,002ریال
11 تا 1008,822ریال
101 تا 4998,552ریال
500+8,372ریال
1 2