صفحه اصلی>مقاومت>پتانسیومتر

پتانسیومتر

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,316ریال
11 تا 10013,050ریال
101 تا 49912,650ریال
500+12,384ریال
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,316ریال
11 تا 10013,050ریال
101 تا 49912,650ریال
500+12,384ریال
پتانسیومتر 300 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
300 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 4993,953ریال
500+3,870ریال
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,736ریال
11 تا 10013,461ریال
101 تا 49913,049ریال
500+12,774ریال
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,889ریال
11 تا 10013,611ریال
101 تا 49913,195ریال
500+12,917ریال
پتانسیومتر 500 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,316ریال
11 تا 10013,050ریال
101 تا 49912,650ریال
500+12,384ریال
پتانسیومتر 200 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
200 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,394ریال
11 تا 10012,146ریال
101 تا 49911,774ریال
500+11,526ریال
پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1012,559ریال
11 تا 10012,308ریال
101 تا 49911,931ریال
500+11,680ریال
پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,736ریال
11 تا 10013,461ریال
101 تا 49913,049ریال
500+12,774ریال
پتانسیومتر 100 کیلو اهم خوابیده
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
حالت:
خوابیده
1 تا 1013,316ریال
11 تا 10013,050ریال
101 تا 49912,650ریال
500+12,384ریال
1 2