ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,170ریال
11 تا 1007,027ریال
101 تا 4996,812ریال
500+6,668ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,063ریال
11 تا 1007,902ریال
101 تا 4997,660ریال
500+7,499ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 106,754ریال
11 تا 1006,619ریال
101 تا 4996,416ریال
500+6,281ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 107,170ریال
11 تا 1007,027ریال
101 تا 4996,812ریال
500+6,668ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,428ریال
11 تا 1008,259ریال
101 تا 4998,007ریال
500+7,838ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 108,454ریال
11 تا 1008,285ریال
101 تا 4998,031ریال
500+7,862ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 103,621ریال
11 تا 1003,549ریال
101 تا 4993,440ریال
500+3,368ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1011,441ریال
11 تا 10011,212ریال
101 تا 49910,869ریال
500+10,640ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 106,227ریال
11 تا 1006,102ریال
101 تا 4995,916ریال
500+5,791ریال
1 2 3