کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1020,804ریال
11 تا 2020,388ریال
21 تا 4919,764ریال
50+19,348ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1020,804ریال
11 تا 2020,388ریال
21 تا 4919,764ریال
50+19,348ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,763ریال
11 تا 2019,368ریال
21 تا 4918,775ریال
50+18,380ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,680ریال
11 تا 2017,326ریال
21 تا 4916,796ریال
50+16,442ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,941ریال
11 تا 2016,602ریال
21 تا 4916,094ریال
50+15,755ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.6864 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,903ریال
11 تا 2016,565ریال
21 تا 4916,058ریال
50+15,720ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
فرکانس:
22.1184 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,252ریال
11 تا 2015,927ریال
21 تا 4915,439ریال
50+15,114ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
فرکانس:
14.7456 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,512ریال
11 تا 2016,182ریال
21 تا 4915,686ریال
50+15,356ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.579545 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1017,034ریال
11 تا 2016,693ریال
21 تا 4916,182ریال
50+15,842ریال
کریستال 4.9152 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4.9152 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,503ریال
11 تا 2016,173ریال
21 تا 4915,678ریال
50+15,348ریال
1 2 5