کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 4 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,623ریال
11 تا 2015,311ریال
21 تا 4914,842ریال
50+14,529ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,941ریال
11 تا 2016,602ریال
21 تا 4916,094ریال
50+15,755ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.6864 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,172ریال
11 تا 2015,849ریال
21 تا 4915,363ریال
50+15,040ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
فرکانس:
22.1184 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,513ریال
11 تا 2015,203ریال
21 تا 4914,737ریال
50+14,427ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
فرکانس:
14.7456 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,734ریال
11 تا 2015,419ریال
21 تا 4914,947ریال
50+14,633ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,921ریال
11 تا 2018,543ریال
21 تا 4917,975ریال
50+17,597ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.579545 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,282ریال
11 تا 2015,956ریال
21 تا 4915,468ریال
50+15,142ریال
کریستال 4.9152 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4.9152 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,503ریال
11 تا 2016,173ریال
21 تا 4915,678ریال
50+15,348ریال
کریستال 8 مگاهرتز DIP
فرکانس:
8 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,854ریال
11 تا 2014,557ریال
21 تا 4914,111ریال
50+13,814ریال
کریستال 12.288 مگاهرتز DIP
فرکانس:
12.288 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,191ریال
11 تا 2013,907ریال
21 تا 4913,481ریال
50+13,198ریال
1 2 5