صفحه اصلی>سلف>سلف بشکه ای

سلف بشکه ای

دسته
1
ظرفیت سلف
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف بشکه ای 1 میلی هانری 12*9
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
سایز:
12*9
1 تا 1082,404ریال
11 تا 10080,756ریال
101 تا 29978,284ریال
300+76,636ریال
سلف بشکه ای 8.2 میلی هانری 12*9
ظرفیت سلف:
8.2 میلی هانری
سایز:
12*9
1 تا 1089,760ریال
11 تا 10087,965ریال
101 تا 29985,272ریال
300+83,477ریال
سلف بشکه ای 100 میکرو هانری 12*9
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
سایز:
12*9
1 تا 1075,043ریال
11 تا 10073,542ریال
101 تا 29971,291ریال
300+69,790ریال
سلف بشکه ای 100 میلی هانری 12*9
ظرفیت سلف:
100 میلی هانری
سایز:
12*9
1 تا 1092,804ریال
11 تا 10090,948ریال
101 تا 29988,164ریال
300+86,308ریال
سلف بشکه ای 470 میکرو هانری 12*9
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
سایز:
12*9
1 تا 1076,964ریال
11 تا 10075,425ریال
101 تا 29973,116ریال
300+71,577ریال
سلف بشکه ای 2.2 میلی هانری 12*9
ظرفیت سلف:
2.2 میلی هانری
سایز:
12*9
1 تا 1083,521ریال
11 تا 10081,851ریال
101 تا 29979,345ریال
300+77,675ریال
سلف بشکه ای 47 میلی هانری 12*9
ظرفیت سلف:
47 میلی هانری
سایز:
12*9
1 تا 1091,363ریال
11 تا 10089,536ریال
101 تا 29986,795ریال
300+84,968ریال
سلف بشکه ای 330 میکرو هانری 12*9
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
سایز:
12*9
1 تا 1074,881ریال
11 تا 10073,383ریال
101 تا 29971,137ریال
300+69,639ریال
سلف بشکه ای 47 میکرو هانری 12*9
ظرفیت سلف:
47 میکرو هانری
سایز:
12*9
1 تا 1073,921ریال
11 تا 10072,443ریال
101 تا 29970,225ریال
300+68,747ریال
سلف بشکه ای 33 میلی هانری 12*9
ظرفیت سلف:
33 میلی هانری
سایز:
12*9
1 تا 1087,844ریال
11 تا 10086,087ریال
101 تا 29983,452ریال
300+81,695ریال
1 2