آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1016,172ریال
11 تا 5015,849ریال
51 تا 9915,363ریال
100+15,040ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1042,934ریال
11 تا 5042,075ریال
51 تا 9940,787ریال
100+39,929ریال
رگولاتور AMS1117-3.3 پکیج SOT-223
1 تا 1023,762ریال
11 تا 5023,287ریال
51 تا 9922,574ریال
100+22,099ریال
رگولاتور HT7550-2 پکیج SOT-89
1 تا 1043,474ریال
11 تا 5042,605ریال
51 تا 9941,300ریال
100+40,431ریال
رگولاتور L7809CV پکیج TO-220
1 تا 1046,984ریال
11 تا 5046,044ریال
51 تا 9944,635ریال
100+43,695ریال
رگولاتور L7805CV پکیج TO-220
1 تا 1040,907ریال
11 تا 5040,089ریال
51 تا 9938,862ریال
100+38,044ریال
رگولاتور L7805CD2T پکیج D2-PAK
1 تا 1058,727ریال
11 تا 5057,552ریال
51 تا 9955,791ریال
100+54,616ریال
رگولاتور AMS1117-1.8 پکیج SOT-223
1 تا 1025,789ریال
11 تا 5025,273ریال
51 تا 9924,500ریال
100+23,984ریال
رگولاتور AMS1117-5 پکیج SOT-223
1 تا 1025,789ریال
11 تا 5025,273ریال
51 تا 9924,500ریال
100+23,984ریال
رگولاتور LM2576HVS-5 پکیج D2-PAK
1 تا 10163,353ریال
11 تا 50160,086ریال
51 تا 99155,185ریال
100+151,918ریال
1 2 19