آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1016,172ریال
11 تا 5015,849ریال
51 تا 9915,363ریال
100+15,040ریال
رگولاتور AMS1117-1.8 پکیج SOT-223
1 تا 107,999ریال
11 تا 507,839ریال
51 تا 997,599ریال
100+7,439ریال
رگولاتور AMS1117-5 پکیج SOT-223
1 تا 107,735ریال
11 تا 507,580ریال
51 تا 997,348ریال
100+7,194ریال
رگولاتور LM2576HVS-5 پکیج D2-PAK
1 تا 10144,101ریال
11 تا 50141,219ریال
51 تا 99136,896ریال
100+134,014ریال
آی سی LM386M-1 پکیج SOP-8
1 تا 1012,542ریال
11 تا 5012,291ریال
51 تا 9911,915ریال
100+11,664ریال
آی سی LM386G پکیج SOP-8
1 تا 1020,022ریال
11 تا 5019,622ریال
51 تا 9919,021ریال
100+18,620ریال
رگولاتور WS78L15ACZ پکیج TO-92
1 تا 106,261ریال
11 تا 506,136ریال
51 تا 995,948ریال
100+5,823ریال
رگولاتور WS78L12ACZ پکیج TO-92
1 تا 104,896ریال
11 تا 504,798ریال
51 تا 994,651ریال
100+4,553ریال
رگولاتور WS78L09ACZ پکیج TO-92
1 تا 105,755ریال
11 تا 505,640ریال
51 تا 995,467ریال
100+5,352ریال
رگولاتور WS78L06ACZ پکیج TO-92
1 تا 105,041ریال
11 تا 504,940ریال
51 تا 994,789ریال
100+4,688ریال
1 2 19