آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
رگولاتور MIC29302AWU پکیج D2-PAK
1 تا 5233,181ریال
6 تا 10228,517ریال
11 تا 19221,522ریال
20+216,858ریال
رگولاتور LM317T پکیج TO-220
1 تا 535,118ریال
6 تا 1034,416ریال
11 تا 1933,362ریال
20+32,660ریال
رگولاتور L7810CV پکیج TO-220
1 تا 525,556ریال
6 تا 1025,045ریال
11 تا 1924,278ریال
20+23,767ریال
آی سی HEF4011BT پکیج SOP-14
1 تا 517,850ریال
6 تا 1017,493ریال
11 تا 1916,958ریال
20+16,601ریال
آی سی HEF4071BT پکیج SOP-14
1 تا 526,826ریال
6 تا 1026,289ریال
11 تا 1925,485ریال
20+24,948ریال
آی سی HEF4066BT پکیج SOP-14
1 تا 524,290ریال
6 تا 1023,804ریال
11 تا 1923,076ریال
20+22,590ریال
آی سی HEF4050BT پکیج SOP-16
1 تا 530,731ریال
6 تا 1030,116ریال
11 تا 1929,194ریال
20+28,580ریال
آی سی HEF4001BT پکیج SOP-14
1 تا 518,269ریال
6 تا 1017,904ریال
11 تا 1917,356ریال
20+16,990ریال
آی سی HEF4051BT پکیج SOP-16
1 تا 525,452ریال
6 تا 1024,943ریال
11 تا 1924,179ریال
20+23,670ریال
آی سی CD4053BE پکیج DIP-16
1 تا 558,080ریال
6 تا 1056,918ریال
11 تا 1955,176ریال
20+54,014ریال
1 2 19