آی سی

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی EV1527 پکیج SOP-8
1 تا 1042,403ریال
11 تا 5041,555ریال
51 تا 9940,283ریال
100+39,435ریال
رگولاتور HT7533-2 پکیج SOT-89
1 تا 1057,762ریال
11 تا 5056,607ریال
51 تا 9954,874ریال
100+53,719ریال
رگولاتور LM317T پکیج TO-220
1 تا 1080,801ریال
11 تا 5079,185ریال
51 تا 9976,761ریال
100+75,145ریال
رگولاتور L78L05ACUTR پکیج SOT-89
1 تا 1047,681ریال
11 تا 5046,727ریال
51 تا 9945,297ریال
100+44,343ریال
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1025,921ریال
11 تا 5025,403ریال
51 تا 9924,625ریال
100+24,107ریال
رگولاتور WS78L08ACZ پکیج TO-92
1 تا 1016,320ریال
11 تا 5015,994ریال
51 تا 9915,504ریال
100+15,178ریال
رگولاتور LM2576HVT-ADJ پکیج TO-220
1 تا 10299,200ریال
11 تا 50293,216ریال
51 تا 99284,240ریال
100+278,256ریال
آی سی 74HC595D پکیج SOP-16
1 تا 1091,681ریال
11 تا 5089,847ریال
51 تا 9987,097ریال
100+85,263ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1068,000ریال
11 تا 5066,640ریال
51 تا 9964,600ریال
100+63,240ریال
رگولاتور AMS1117-3.3 پکیج SOT-223
1 تا 1022,564ریال
11 تا 5022,113ریال
51 تا 9921,436ریال
100+20,985ریال
1 2 19