صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1026,652ریال
11 تا 2026,119ریال
21 تا 4925,319ریال
50+24,786ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1025,262ریال
11 تا 2024,757ریال
21 تا 4923,999ریال
50+23,494ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1019,157ریال
11 تا 2018,774ریال
21 تا 4918,199ریال
50+17,816ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1015,687ریال
11 تا 2015,373ریال
21 تا 4914,903ریال
50+14,589ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1014,716ریال
11 تا 2014,422ریال
21 تا 4913,980ریال
50+13,686ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1012,118ریال
11 تا 2011,876ریال
21 تا 4911,512ریال
50+11,270ریال
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1015,409ریال
11 تا 2015,101ریال
21 تا 4914,639ریال
50+14,330ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1016,381ریال
11 تا 2016,053ریال
21 تا 4915,562ریال
50+15,234ریال