صفحه اصلی>سلف>سلف تیروئیدی

سلف تیروئیدی

دسته
1
ظرفیت سلف
جریان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری 2 آمپر
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
جریان:
2 آمپر
1 تا 540,807ریال
6 تا 1039,991ریال
11 تا 1938,767ریال
20+37,951ریال
سلف تیروئیدی 220 میکرو هانری 3 آمپر
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
جریان:
3 آمپر
1 تا 584,113ریال
6 تا 1082,431ریال
11 تا 1979,907ریال
20+78,225ریال
سلف تیروئیدی 470 میکرو هانری 3 آمپر
ظرفیت سلف:
470 میکرو هانری
جریان:
3 آمپر
1 تا 5106,597ریال
6 تا 10104,465ریال
11 تا 19101,267ریال
20+99,135ریال
سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری 3 آمپر
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
جریان:
3 آمپر
1 تا 559,130ریال
6 تا 1057,947ریال
11 تا 1956,174ریال
20+54,991ریال
سلف تیروئیدی 1 میلی هانری 10 آمپر
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
جریان:
10 آمپر
1 تا 50ریال
6 تا 100ریال
11 تا 190ریال
20+0ریال
سلف تیروئیدی 150 میکرو هانری 3 آمپر
ظرفیت سلف:
150 میکرو هانری
جریان:
3 آمپر
1 تا 50ریال
6 تا 100ریال
11 تا 190ریال
20+0ریال
سلف تیروئیدی 120 میکرو هانری 1 آمپر
ظرفیت سلف:
120 میکرو هانری
جریان:
1 آمپر
1 تا 50ریال
6 تا 100ریال
11 تا 190ریال
20+0ریال
سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری 8 آمپر
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
جریان:
8 آمپر
1 تا 592,297ریال
6 تا 1090,451ریال
11 تا 1987,682ریال
20+85,836ریال
سلف تیروئیدی 330 میکرو هانری 3 آمپر
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
جریان:
3 آمپر
1 تا 591,051ریال
6 تا 1089,230ریال
11 تا 1986,498ریال
20+84,677ریال