سلف

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
1 تا 105,062ریال
11 تا 1004,961ریال
101 تا 9994,809ریال
1000+4,708ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
1 تا 105,717ریال
11 تا 1005,603ریال
101 تا 9995,431ریال
1000+5,317ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
1 تا 108,925ریال
11 تا 1008,747ریال
101 تا 9998,479ریال
1000+8,300ریال
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
1 تا 1012,423ریال
11 تا 10012,175ریال
101 تا 99911,802ریال
1000+11,553ریال
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
1 تا 1012,334ریال
11 تا 10012,087ریال
101 تا 49911,717ریال
500+11,471ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
1 تا 1016,201ریال
11 تا 10015,877ریال
101 تا 49915,391ریال
500+15,067ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1/4 وات
1 تا 104,862ریال
11 تا 1004,765ریال
101 تا 9994,619ریال
1000+4,522ریال
سلف تیروئیدی 470 میکرو هانری 3 آمپر
1 تا 10193,503ریال
11 تا 100189,633ریال
101 تا 299183,828ریال
300+179,958ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
1 تا 1013,609ریال
11 تا 10013,337ریال
101 تا 49912,929ریال
500+12,656ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
1 تا 1019,351ریال
11 تا 10018,964ریال
101 تا 49918,383ریال
500+17,996ریال
1 2 12