خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 104,552ریال
11 تا 1004,461ریال
101 تا 9994,324ریال
1000+4,233ریال
خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 107,281ریال
11 تا 1007,135ریال
101 تا 9996,917ریال
1000+6,771ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 9991,680ریال
1000+1,644ریال
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 107,191ریال
11 تا 1007,047ریال
101 تا 4996,831ریال
500+6,688ریال
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 103,409ریال
11 تا 1003,341ریال
101 تا 9993,239ریال
1000+3,170ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 102,134ریال
11 تا 1002,091ریال
101 تا 9992,027ریال
1000+1,985ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 105,139ریال
11 تا 1005,036ریال
101 تا 4994,882ریال
500+4,779ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 1028,994ریال
11 تا 10028,414ریال
101 تا 49927,544ریال
500+26,964ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 108,947ریال
11 تا 1008,768ریال
101 تا 4998,500ریال
500+8,321ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 1010,987ریال
11 تا 10010,767ریال
101 تا 49910,438ریال
500+10,218ریال
1 2 38