خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10619ریال
11 تا 50607ریال
51 تا 99588ریال
100+576ریال
خازن مولتی لایر 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 104,441ریال
11 تا 504,352ریال
51 تا 994,219ریال
100+4,130ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10611ریال
11 تا 50599ریال
51 تا 99580ریال
100+568ریال
خازن عدسی 5 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10503ریال
11 تا 50493ریال
51 تا 99478ریال
100+468ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 10777ریال
11 تا 50761ریال
51 تا 99738ریال
100+723ریال
خازن عدسی 2 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10735ریال
11 تا 50720ریال
51 تا 99698ریال
100+684ریال
خازن عدسی 1 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10461ریال
11 تا 50452ریال
51 تا 99438ریال
100+429ریال
خازن عدسی 3 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10735ریال
11 تا 50720ریال
51 تا 99698ریال
100+684ریال
خازن عدسی 7 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10735ریال
11 تا 50720ریال
51 تا 99698ریال
100+684ریال
خازن عدسی 8 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 10710ریال
11 تا 50696ریال
51 تا 99675ریال
100+660ریال
1 2 38