خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 102,389ریال
11 تا 1002,341ریال
101 تا 9992,270ریال
1000+2,222ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 103,303ریال
11 تا 1003,237ریال
101 تا 9993,138ریال
1000+3,072ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 1016,393ریال
11 تا 10016,065ریال
101 تا 49915,573ریال
500+15,245ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 106,800ریال
11 تا 1006,664ریال
101 تا 4996,460ریال
500+6,324ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 101,917ریال
11 تا 1001,879ریال
101 تا 4991,821ریال
500+1,783ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1067,954ریال
11 تا 10066,595ریال
101 تا 49964,556ریال
500+63,197ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 101,407ریال
11 تا 1001,379ریال
101 تا 9991,337ریال
1000+1,309ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 1010,158ریال
11 تا 1009,955ریال
101 تا 9999,650ریال
1000+9,447ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 105,020ریال
11 تا 1004,920ریال
101 تا 4994,769ریال
500+4,669ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 103,358ریال
11 تا 1003,291ریال
101 تا 4993,190ریال
500+3,123ریال
1 2 38