خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 104,514ریال
11 تا 1004,424ریال
101 تا 9994,288ریال
1000+4,198ریال
خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 106,482ریال
11 تا 1006,352ریال
101 تا 9996,158ریال
1000+6,028ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 101,344ریال
11 تا 1001,317ریال
101 تا 9991,277ریال
1000+1,250ریال
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 4995,096ریال
500+4,989ریال
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 103,264ریال
11 تا 1003,199ریال
101 تا 9993,101ریال
1000+3,036ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 1030,724ریال
11 تا 10030,110ریال
101 تا 49929,188ریال
500+28,573ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 105,364ریال
11 تا 1005,257ریال
101 تا 4995,096ریال
500+4,989ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 108,849ریال
11 تا 1008,672ریال
101 تا 4998,407ریال
500+8,230ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1078,081ریال
11 تا 10076,519ریال
101 تا 49974,177ریال
500+72,615ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 101,747ریال
11 تا 1001,712ریال
101 تا 9991,660ریال
1000+1,625ریال
1 2 38