مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10685ریال
11 تا 100671ریال
101 تا 999651ریال
1000+637ریال
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10578ریال
11 تا 100566ریال
101 تا 999549ریال
1000+538ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10578ریال
11 تا 100566ریال
101 تا 999549ریال
1000+538ریال
مقاومت 15 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10591ریال
11 تا 100579ریال
101 تا 999561ریال
1000+550ریال
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10604ریال
11 تا 100592ریال
101 تا 999574ریال
1000+562ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10578ریال
11 تا 100566ریال
101 تا 999549ریال
1000+538ریال
مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
560 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10591ریال
11 تا 100579ریال
101 تا 999561ریال
1000+550ریال
مقاومت 0 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
0 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10804ریال
11 تا 100788ریال
101 تا 999764ریال
1000+748ریال
مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
680 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10744ریال
11 تا 100729ریال
101 تا 999707ریال
1000+692ریال
مقاومت 680 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
680 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10578ریال
11 تا 100566ریال
101 تا 999549ریال
1000+538ریال
1 2 9