مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 330 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
330 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 220 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
220 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
1 2 9