مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 15 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 0 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
0 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 680 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
680 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 330 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
330 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 1 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 82 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
82 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
680 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10519ریال
11 تا 50509ریال
51 تا 99493ریال
100+483ریال
1 2 9