مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10935ریال
11 تا 100916ریال
101 تا 999888ریال
1000+870ریال
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10982ریال
11 تا 100962ریال
101 تا 999933ریال
1000+913ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10935ریال
11 تا 100916ریال
101 تا 999888ریال
1000+870ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10935ریال
11 تا 100916ریال
101 تا 999888ریال
1000+870ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 مگا اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10889ریال
11 تا 100871ریال
101 تا 999845ریال
1000+827ریال
مقاومت 1 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10935ریال
11 تا 100916ریال
101 تا 999888ریال
1000+870ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10982ریال
11 تا 100962ریال
101 تا 999933ریال
1000+913ریال
1 2 9