مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10965ریال
11 تا 100946ریال
101 تا 999917ریال
1000+897ریال
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
مقاومت 100 اهم 2 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
2 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 108,258ریال
11 تا 1008,093ریال
101 تا 9997,845ریال
1000+7,680ریال
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10914ریال
11 تا 100896ریال
101 تا 999868ریال
1000+850ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10965ریال
11 تا 100946ریال
101 تا 999917ریال
1000+897ریال
مقاومت 15 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
مقاومت 68 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
68 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10923ریال
11 تا 100905ریال
101 تا 999877ریال
1000+858ریال
مقاومت 56 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
56 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
1 2 9