مقاومت DIP

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
تلورانس
رنگ نوار اول
رنگ نوار دوم
رنگ نوار سوم
رنگ نوار چهارم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10855ریال
11 تا 100838ریال
101 تا 999812ریال
1000+795ریال
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10855ریال
11 تا 100838ریال
101 تا 999812ریال
1000+795ریال
مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 مگا اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10855ریال
11 تا 100838ریال
101 تا 999812ریال
1000+795ریال
مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
6.8 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 5.6 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
5.6 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
مقاومت 10 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10897ریال
11 تا 100879ریال
101 تا 999852ریال
1000+834ریال
1 2 9