وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 107,684ریال
11 تا 1007,530ریال
101 تا 4997,300ریال
500+7,146ریال
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1014,948ریال
11 تا 10014,649ریال
101 تا 49914,201ریال
500+13,902ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1029,602ریال
11 تا 10029,010ریال
101 تا 49928,122ریال
500+27,530ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 107,748ریال
11 تا 1007,593ریال
101 تا 4997,361ریال
500+7,206ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,819ریال
11 تا 1008,643ریال
101 تا 4998,378ریال
500+8,202ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 107,251ریال
11 تا 1007,106ریال
101 تا 4996,888ریال
500+6,743ریال
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,347ریال
11 تا 1005,240ریال
101 تا 4995,080ریال
500+4,973ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1060,962ریال
11 تا 10059,743ریال
101 تا 49957,914ریال
500+56,695ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1029,121ریال
11 تا 10028,539ریال
101 تا 49927,665ریال
500+27,083ریال
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1014,948ریال
11 تا 10014,649ریال
101 تا 49914,201ریال
500+13,902ریال
1 2