وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,857ریال
11 تا 1005,740ریال
101 تا 4995,564ریال
500+5,447ریال
وریستور 390 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1041,034ریال
11 تا 10040,213ریال
101 تا 49938,982ریال
500+38,162ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1043,678ریال
11 تا 10042,804ریال
101 تا 49941,494ریال
500+40,621ریال
وریستور 470 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1043,435ریال
11 تا 10042,566ریال
101 تا 49941,263ریال
500+40,395ریال
وریستور 820 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
820 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1066,003ریال
11 تا 10064,683ریال
101 تا 49962,703ریال
500+61,383ریال
وریستور 680 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
680 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1058,196ریال
11 تا 10057,032ریال
101 تا 49955,286ریال
500+54,122ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1018,152ریال
11 تا 10017,789ریال
101 تا 49917,244ریال
500+16,881ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1021,718ریال
11 تا 10021,284ریال
101 تا 49920,632ریال
500+20,198ریال
وریستور 22 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
22 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 106,384ریال
11 تا 1006,256ریال
101 تا 4996,065ریال
500+5,937ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,772ریال
11 تا 1005,657ریال
101 تا 4995,483ریال
500+5,368ریال
1 2