وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1016,053ریال
11 تا 10015,732ریال
101 تا 49915,250ریال
500+14,929ریال
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,313ریال
11 تا 1008,147ریال
101 تا 4997,897ریال
500+7,731ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 109,393ریال
11 تا 1009,205ریال
101 تا 4998,923ریال
500+8,735ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 107,650ریال
11 تا 1007,497ریال
101 تا 4997,268ریال
500+7,115ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1030,753ریال
11 تا 10030,138ریال
101 تا 49929,215ریال
500+28,600ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1031,803ریال
11 تا 10031,167ریال
101 تا 49930,213ریال
500+29,577ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 108,148ریال
11 تا 1007,985ریال
101 تا 4997,741ریال
500+7,578ریال
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,347ریال
11 تا 1005,240ریال
101 تا 4995,080ریال
500+4,973ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1066,453ریال
11 تا 10065,124ریال
101 تا 49963,130ریال
500+61,801ریال
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 1016,053ریال
11 تا 10015,732ریال
101 تا 49915,250ریال
500+14,929ریال
1 2