وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
وریستور 390 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1035,118ریال
11 تا 2034,416ریال
21 تا 4933,362ریال
50+32,660ریال
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1035,255ریال
11 تا 2034,550ریال
21 تا 4933,492ریال
50+32,787ریال
وریستور 470 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1034,840ریال
11 تا 2034,143ریال
21 تا 4933,098ریال
50+32,401ریال
وریستور 820 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
820 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1052,884ریال
11 تا 2051,826ریال
21 تا 4950,240ریال
50+49,182ریال
وریستور 680 ولت 20 میلیمتر
ولتاژ:
680 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 تا 1046,497ریال
11 تا 2045,567ریال
21 تا 4944,172ریال
50+43,242ریال
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1015,687ریال
11 تا 2015,373ریال
21 تا 4914,903ریال
50+14,589ریال
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
1 تا 1017,352ریال
11 تا 2017,005ریال
21 تا 4916,484ریال
50+16,137ریال
وریستور 22 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
22 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 105,039ریال
11 تا 204,938ریال
21 تا 494,787ریال
50+4,686ریال
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
1 تا 104,665ریال
11 تا 204,572ریال
21 تا 494,432ریال
50+4,338ریال
وریستور 430 ولت 10 میلیمتر
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
10 میلیمتر
1 تا 108,940ریال
11 تا 208,761ریال
21 تا 498,493ریال
50+8,314ریال
1 2