خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 15 میلیمتر MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1012,355ریال
11 تا 2012,108ریال
21 تا 4911,737ریال
50+11,490ریال
خازن 100 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 109,326ریال
11 تا 209,139ریال
21 تا 498,860ریال
50+8,673ریال
خازن 560 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
560 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1018,480ریال
11 تا 2018,110ریال
21 تا 4917,556ریال
50+17,186ریال
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1032,632ریال
11 تا 2031,979ریال
21 تا 4931,000ریال
50+30,348ریال
خازن 470 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
خازن 56 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
56 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
خازن 39 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
39 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
خازن 56 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
56 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
خازن 15 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
15 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
1 2 3