خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1067,954ریال
11 تا 10066,595ریال
101 تا 49964,556ریال
500+63,197ریال
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 109,826ریال
11 تا 1009,629ریال
101 تا 4999,335ریال
500+9,138ریال
خازن 100 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1021,454ریال
11 تا 10021,025ریال
101 تا 49920,381ریال
500+19,952ریال
خازن 1 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 109,916ریال
11 تا 1009,718ریال
101 تا 4999,420ریال
500+9,222ریال
خازن 47 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 109,826ریال
11 تا 1009,629ریال
101 تا 4999,335ریال
500+9,138ریال
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 15 میلیمتر MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 10986,042,500ریال
11 تا 100966,321,650ریال
101 تا 499936,740,375ریال
500+917,019,525ریال
خازن 560 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
560 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1022,003ریال
11 تا 10021,563ریال
101 تا 49920,903ریال
500+20,463ریال
خازن 470 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 22 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 56 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
56 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
1 2 3