خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 330 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
330 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1010,523ریال
11 تا 10010,313ریال
101 تا 4999,997ریال
500+9,786ریال
خازن 22 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,805ریال
11 تا 1006,669ریال
101 تا 4996,465ریال
500+6,329ریال
خازن 220 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 108,143ریال
11 تا 1007,980ریال
101 تا 4997,736ریال
500+7,573ریال
خازن 1 میکرو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1026,461ریال
11 تا 10025,932ریال
101 تا 49925,138ریال
500+24,609ریال
خازن 2.2 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,460ریال
11 تا 1006,331ریال
101 تا 4996,137ریال
500+6,008ریال
خازن 1 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,605ریال
11 تا 1006,473ریال
101 تا 4996,275ریال
500+6,143ریال
خازن 10 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,868ریال
11 تا 1006,731ریال
101 تا 4996,525ریال
500+6,387ریال
خازن 100 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,830ریال
11 تا 1006,693ریال
101 تا 4996,489ریال
500+6,352ریال
1 2 3