خازن MKT

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن 47 نانو فاراد 275 ولت MKT
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
خازن 220 نانو فاراد 275 ولت 10 میلیمتر MKT
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
275 ولت
1 تا 1013,864ریال
11 تا 10013,587ریال
101 تا 49913,171ریال
500+12,894ریال
خازن 8.2 میکرو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
8.2 میکرو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 1031,684ریال
11 تا 10031,050ریال
101 تا 49930,100ریال
500+29,466ریال
خازن 560 نانو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
560 نانو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 1019,189ریال
11 تا 10018,805ریال
101 تا 49918,230ریال
500+17,846ریال
خازن 1 میکرو فاراد 63 ولت MKT
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
63 ولت
1 تا 1020,188ریال
11 تا 10019,784ریال
101 تا 49919,179ریال
500+18,775ریال
خازن 47 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
47 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,554ریال
11 تا 1006,423ریال
101 تا 4996,226ریال
500+6,095ریال
خازن 470 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
470 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 1012,104ریال
11 تا 10011,862ریال
101 تا 49911,499ریال
500+11,257ریال
خازن 4.7 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 106,805ریال
11 تا 1006,669ریال
101 تا 4996,465ریال
500+6,329ریال
خازن 33 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
33 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 107,412ریال
11 تا 1007,264ریال
101 تا 4997,041ریال
500+6,893ریال
خازن 3.3 نانو فاراد 100 ولت MKT
ظرفیت خازن:
3.3 نانو فاراد
ولتاژ:
100 ولت
1 تا 107,009ریال
11 تا 1006,869ریال
101 تا 4996,659ریال
500+6,518ریال
1 2 3