صفحه اصلی>فیوز>فیوز شیشه ای

فیوز شیشه ای

دسته
1
جریان
سایز
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
فیوز شیشه ای 1 آمپر 5*20
جریان:
1 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,951ریال
11 تا 205,832ریال
21 تا 495,653ریال
50+5,534ریال
فیوز شیشه ای 4 آمپر 5*20
جریان:
4 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,874ریال
11 تا 205,757ریال
21 تا 495,580ریال
50+5,463ریال
فیوز شیشه ای 1.5 آمپر 5*20
جریان:
1.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 104,973ریال
11 تا 204,874ریال
21 تا 494,724ریال
50+4,625ریال
فیوز شیشه ای 2 آمپر 5*20
جریان:
2 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,423ریال
11 تا 205,315ریال
21 تا 495,152ریال
50+5,043ریال
فیوز شیشه ای 0.5 آمپر 5*20
جریان:
0.5 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,836ریال
11 تا 205,719ریال
21 تا 495,544ریال
50+5,427ریال
فیوز شیشه ای 3.15 آمپر 5*20
جریان:
3.15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,951ریال
11 تا 205,832ریال
21 تا 495,653ریال
50+5,534ریال
فیوز شیشه ای 0.3 آمپر 5*20
جریان:
0.3 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
فیوز شیشه ای 0.8 آمپر 5*20
جریان:
0.8 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 100ریال
11 تا 200ریال
21 تا 490ریال
50+0ریال
فیوز شیشه ای 10 آمپر 5*20
جریان:
10 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,951ریال
11 تا 205,832ریال
21 تا 495,653ریال
50+5,534ریال
فیوز شیشه ای 15 آمپر 5*20
جریان:
15 آمپر
سایز:
5*20
1 تا 105,899ریال
11 تا 205,781ریال
21 تا 495,604ریال
50+5,486ریال
1 2