صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آجری

مقاومت آجری

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آجری 18 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
18 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 27 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
27 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 82 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
82 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 1.5 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
1.5 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 5.6 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
5.6 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 100 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 15 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
15 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 390 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
390 اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 15 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
مقاومت آجری 33 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
33 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 556,441ریال
6 تا 1055,312ریال
11 تا 1953,619ریال
20+52,490ریال
1 2 4