صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آجری

مقاومت آجری

دسته
1
مقدار مقاومت
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آجری 0.47 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
0.47 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 68 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
68 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 25 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
25 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 2.2 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 15 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
15 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 15 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
15 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 120 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
120 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 10 اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
10 اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 18 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
18 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
مقاومت آجری 27 کیلو اهم 10 وات
مقدار مقاومت:
27 کیلو اهم
توان:
10 وات
1 تا 1057,801ریال
11 تا 5056,645ریال
51 تا 9954,911ریال
100+53,755ریال
1 2 4