سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
1 تا 10249,752ریال
11 تا 50244,757ریال
51 تا 99237,264ریال
100+232,269ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10249,752ریال
11 تا 50244,757ریال
51 تا 99237,264ریال
100+232,269ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10353,702ریال
11 تا 50346,628ریال
51 تا 99336,017ریال
100+328,943ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10267,304ریال
11 تا 50261,958ریال
51 تا 99253,939ریال
100+248,593ریال
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 109,856ریال
11 تا 509,659ریال
51 تا 999,363ریال
100+9,166ریال
سنسور YF-S401
1 تا 5832,703ریال
6 تا 10816,049ریال
11 تا 19791,068ریال
20+774,414ریال
سنسور YF-S201
1 تا 5908,604ریال
6 تا 10890,432ریال
11 تا 19863,174ریال
20+845,002ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10244,354ریال
11 تا 50239,467ریال
51 تا 99232,136ریال
100+227,249ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10288,903ریال
11 تا 50283,125ریال
51 تا 99274,458ریال
100+268,680ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1032,538ریال
11 تا 5031,887ریال
51 تا 9930,911ریال
100+30,260ریال
1 2