سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 1012,610ریال
11 تا 5012,358ریال
51 تا 9911,980ریال
100+11,727ریال
سنسور MQ-4
1 تا 10374,404ریال
11 تا 50366,916ریال
51 تا 99355,684ریال
100+348,196ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10388,803ریال
11 تا 50381,027ریال
51 تا 99369,363ریال
100+361,587ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10513,604ریال
11 تا 50503,332ریال
51 تا 99487,924ریال
100+477,652ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10403,202ریال
11 تا 50395,138ریال
51 تا 99383,042ریال
100+374,978ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,491,202ریال
6 تا 101,461,378ریال
11 تا 191,416,642ریال
20+1,386,818ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,464,002ریال
6 تا 101,434,722ریال
11 تا 191,390,802ریال
20+1,361,522ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10264,002ریال
11 تا 50258,722ریال
51 تا 99250,802ریال
100+245,522ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10445,502ریال
11 تا 50436,592ریال
51 تا 99423,227ریال
100+414,317ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1048,323ریال
11 تا 5047,357ریال
51 تا 9945,907ریال
100+44,940ریال
1 2