سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 1012,988ریال
11 تا 5012,728ریال
51 تا 9912,339ریال
100+12,079ریال
فتوسل 12 میلیمتر
1 تا 10124,802ریال
11 تا 50122,306ریال
51 تا 99118,562ریال
100+116,066ریال
سنسور MQ-4
1 تا 10451,104ریال
11 تا 50442,082ریال
51 تا 99428,549ریال
100+419,527ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10324,003ریال
11 تا 50317,523ریال
51 تا 99307,803ریال
100+301,323ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10463,501ریال
11 تا 50454,231ریال
51 تا 99440,326ریال
100+431,056ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10418,604ریال
11 تا 50410,232ریال
51 تا 99397,674ریال
100+389,302ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10219,704ریال
11 تا 50215,310ریال
51 تا 99208,719ریال
100+204,325ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,756,305ریال
6 تا 101,721,179ریال
11 تا 191,668,490ریال
20+1,633,364ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,678,304ریال
6 تا 101,644,738ریال
11 تا 191,594,389ریال
20+1,560,823ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
1 تا 10352,806ریال
11 تا 50345,750ریال
51 تا 99335,166ریال
100+328,110ریال
1 2