سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
1 تا 10233,104ریال
11 تا 50228,442ریال
51 تا 99221,449ریال
100+216,787ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10233,104ریال
11 تا 50228,442ریال
51 تا 99221,449ریال
100+216,787ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10330,123ریال
11 تا 50323,521ریال
51 تا 99313,617ریال
100+307,014ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10249,484ریال
11 تا 50244,494ریال
51 تا 99237,010ریال
100+232,020ریال
سنسور YF-S401
1 تا 5853,022ریال
6 تا 10835,962ریال
11 تا 19810,371ریال
20+793,310ریال
سنسور YF-S201
1 تا 5933,662ریال
6 تا 10914,989ریال
11 تا 19886,979ریال
20+868,306ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10165,062ریال
11 تا 50161,761ریال
51 تا 99156,809ریال
100+153,508ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10212,942ریال
11 تا 50208,683ریال
51 تا 99202,295ریال
100+198,036ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1030,367ریال
11 تا 5029,760ریال
51 تا 9928,849ریال
100+28,241ریال
سنسور TS04
1 تا 10137,343ریال
11 تا 50134,596ریال
51 تا 99130,476ریال
100+127,729ریال
1 2