سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
1 تا 10324,003ریال
11 تا 50317,523ریال
51 تا 99307,803ریال
100+301,323ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10228,804ریال
11 تا 50224,228ریال
51 تا 99217,364ریال
100+212,788ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10463,501ریال
11 تا 50454,231ریال
51 تا 99440,326ریال
100+431,056ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10352,504ریال
11 تا 50345,454ریال
51 تا 99334,879ریال
100+327,829ریال
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 1012,750ریال
11 تا 5012,495ریال
51 تا 9912,113ریال
100+11,858ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,584,001ریال
6 تا 101,552,321ریال
11 تا 191,504,801ریال
20+1,473,121ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,341,003ریال
6 تا 101,314,183ریال
11 تا 191,273,953ریال
20+1,247,133ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10255,000ریال
11 تا 50249,900ریال
51 تا 99242,250ریال
100+237,150ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10450,003ریال
11 تا 50441,003ریال
51 تا 99427,503ریال
100+418,503ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1042,904ریال
11 تا 5042,046ریال
51 تا 9940,759ریال
100+39,901ریال
1 2