سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 1011,492ریال
11 تا 5011,262ریال
51 تا 9910,917ریال
100+10,688ریال
فتوسل 12 میلیمتر
1 تا 10110,403ریال
11 تا 50108,195ریال
51 تا 99104,883ریال
100+102,675ریال
سنسور MQ-4
1 تا 10399,054ریال
11 تا 50391,073ریال
51 تا 99379,101ریال
100+371,120ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10324,003ریال
11 تا 50317,523ریال
51 تا 99307,803ریال
100+301,323ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10463,501ریال
11 تا 50454,231ریال
51 تا 99440,326ریال
100+431,056ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10370,303ریال
11 تا 50362,897ریال
51 تا 99351,788ریال
100+344,382ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10194,353ریال
11 تا 50190,466ریال
51 تا 99184,635ریال
100+180,748ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,553,652ریال
6 تا 101,522,579ریال
11 تا 191,475,969ریال
20+1,444,896ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,484,653ریال
6 تا 101,454,960ریال
11 تا 191,410,420ریال
20+1,380,727ریال
سنسور DS1820 پکیج TO-92
1 تا 10352,806ریال
11 تا 50345,750ریال
51 تا 99335,166ریال
100+328,110ریال
1 2