سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
1 تا 10293,760ریال
11 تا 50287,885ریال
51 تا 99279,072ریال
100+273,197ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10296,642ریال
11 تا 50290,709ریال
51 تا 99281,810ریال
100+275,877ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10419,042ریال
11 تا 50410,661ریال
51 تا 99398,090ریال
100+389,709ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10305,282ریال
11 تا 50299,176ریال
51 تا 99290,018ریال
100+283,912ریال
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 1011,365ریال
11 تا 5011,138ریال
51 تا 9910,797ریال
100+10,569ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,359,363ریال
6 تا 101,332,176ریال
11 تا 191,291,395ریال
20+1,264,208ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,173,604ریال
6 تا 101,150,132ریال
11 تا 191,114,924ریال
20+1,091,452ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10273,603ریال
11 تا 50268,131ریال
51 تا 99259,923ریال
100+254,451ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10296,642ریال
11 تا 50290,709ریال
51 تا 99281,810ریال
100+275,877ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1037,298ریال
11 تا 5036,552ریال
51 تا 9935,433ریال
100+34,687ریال
1 2