خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 104,123ریال
11 تا 1004,041ریال
101 تا 9993,917ریال
1000+3,834ریال
خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
1 تا 106,295ریال
11 تا 1006,169ریال
101 تا 9995,980ریال
1000+5,854ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 101,628ریال
11 تا 1001,595ریال
101 تا 9991,547ریال
1000+1,514ریال
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 106,035ریال
11 تا 1005,914ریال
101 تا 4995,733ریال
500+5,613ریال
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 103,111ریال
11 تا 1003,049ریال
101 تا 9992,955ریال
1000+2,893ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
1 تا 101,862ریال
11 تا 1001,825ریال
101 تا 9991,769ریال
1000+1,732ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
1 تا 1026,911ریال
11 تا 10026,373ریال
101 تا 49925,565ریال
500+25,027ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 104,242ریال
11 تا 1004,157ریال
101 تا 4994,030ریال
500+3,945ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 107,515ریال
11 تا 1007,365ریال
101 تا 4997,139ریال
500+6,989ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
1 تا 109,350ریال
11 تا 1009,163ریال
101 تا 4998,883ریال
500+8,696ریال
1 2 38